Dodatok č. 3 k zmluve o dielo (KOSIT)

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo (KOSIT)

Dodatok č. 3 k zmluve o dielo č. ZM-KO-OD-19-0977 2019 / OBEC
uzatvorený podľa § 269 ods. 2 v spojení s § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Dodatok-Kosit-ok

Stiahnuť PDF súbor

Zdieľanie