Referendum 2023

06.01.2023

Odvolanie + zverejnenie a vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie (02.01.2023)

odv+zverejnenie-01-2023

Stiahnuť súbor PDF

06.12.2022

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie žiadostí o vvydanie hlasovacieho preukazu pre referendum, ktoré sa bude konať dňa 21. januára 2023

zverejnenie-el-adresy-06122022
05.12.2022

Zverejnenie a vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie (5.12.2022)

zverejnenie a vymenovanie-zapisovatela

Stiahnuť súbor PDF

Odvolanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie (5.12.2022)

odvolanie-zapisovatela

Stiahnuť súbor PDF

14.11.2022

Zverejnenie a vymenovanie zapisovateľa okrskovej volebnej komisie

Zverejnenie a vymenovanie

Stiahnuť súbor PDF

Referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum
a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h

 

V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

– v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

– v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

– v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

– v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

– v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

– v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

– Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?“.

Informácie pre voliča (SK)

R-2023-Info-SK

Stiahnuť súbor PDF

Tájékoztatás a választók számára (HU)

R-2023-Info-HU

PDF fájl letöltése

Žiadosť o voľbu poštou
voliča, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda v roku 2023 sa zdržiava mimo jej územia

Ziadost-R2023

Stiahnuť súbor PDF

Podrobné informácie na stránkach Ministerstva vnútra SR

Zdieľanie