VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE (VZN) č. 1/2021 (15.12.2020)

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE (VZN) č. 1/2021 (15.12.2020)

o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na územíobce Cestice.
VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2021

VZN-1-2021
Stiahnuť PDF súbor

Zdieľanie