Zápis  detí  do  materskej  školy pre školský rok 2020/2021 + formulár žiadosti

ZÁPIS  DETÍ  DO  MATERSKEJ  ŠKOLY pre školský rok 2020/2021

Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej podáva rodič

ELEKTRONICKY na emailovú adresu materskej školy, riaditeľky, a OcÚ

alebo

OSOBNE na OcÚ

Formulár žiadosti

– na stiahnutie na webovej stránke OcÚ Cestice www.obeccestice.eu

Usmernenie k zápisu do materskej školy na školský

rok 2020/2021

Riaditeľka materskej školy v Cesticiach oznamuje, že zápis detí do materskej školy pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v čase

od 30.apríla 2020 do 31.mája 2020

Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu, aktuálne bez potvrdenia o zdravotnom stave dieťaťa. Potvrdenie od lekára budú rodičia odovzdávať dodatočne

ŽIADOSŤ o prijatie dieťaťa do materskej školy podáva rodič / zákonný zástupca

ELEKTRONICKY na emailovú adresu

abosiovam@zoznam.sk
abosiovam@centrum.sk
ocu-cestice@stonline.sk

alebo

OSOBNE na OcÚ

Formulár žiadosti na stiahnutie  

Formát MS Word (.docx)  Formát .pdf

 Podmienky prijatia:

Na predprimárne vzdelávanie sa prijíma dieťa spravidla od troch do šiestich rokov jeho veku.

Prednostne sa prijíma dieťa:

1. ktoré dovŕšilo šiesty rok veku a ktorému bol odložený začiatok plnenia povinnej

školskej dochádzky

2. ktorému bolo dodatočne odložené plnenie povinnej školskej dochádzky;

3. ktoré dovŕšilo piaty rok veku.

 

Podmienky prijatia vyplývajú zo zákona č. 245/2008 § 59 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení zmien a doplnkov vyhlášky č. 308/2009 Z.z..

  

 

 

Cestice   17.04.2020                                       Abošiová Monika
                                                              poverená riaditeľka MŠ    

 

 

Zdieľanie