Zmluva o výpožičke (Správa ciest KSK)

Zmluva o výpožičke č. 47/03/2023/MO

uzatvorená podľa ust. § 659 a nasl. Občianskeho zákonníka, v súlade so zákonom č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a so Zásadami hospodárenia s majetkom Košického samosprávneho kraja zo dňa 24.02.2020 v znení neskorších dodatkov

zmluva-ksk-cesty-ns

Stiahnuť PDF súbor

Zdieľanie