Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2023

.
30.07.2023

Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu
a
Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie

email-volby-ocr

Stiahnuť PDF súbor

22.06.2023

Oznámenie o utvorení volebných okrskov a volebnej miestnosti

Obec Cestice na základe rozhodnutia predsedu NR SR o vyhlásení volieb do NR SR v roku 2023 dáva na vedomie, v obci Cestice
– utvára a určuje –
jeden volebný okrsok a jednu volebnú miestnosť.

oznamenie-volby-2023-cestice

Stiahnuť PDF súbor

 

12.06.2023

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky
Informácie pre voliča

 • I
  Dátum a čas konania volieb
  Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú
  v sobotu 30. 9. 2023 od 7:00 do 22:00 h.
  II
  Právo voliť
  Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky,
  ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku.
  Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu
  ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.
  III
  Právo byť volený
  Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej
  republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 21 rokov veku a má trvalý pobyt na
  území Slovenskej republiky.
  Prekážkou práva byť volený je
  • výkon trestu odňatia slobody,
  • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
  • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
  IV
  Spôsob voľby
  Volič môže voliť na území Slovenskej republiky
  • vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
  • v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.
  Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak
  • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do
  osobitného zoznamu voličov,
  • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej
  územia a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov.
  V
  Hlasovací preukaz
  Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb
  nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého
  zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie
  hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti vydá najskôr 45 dní predo dňom konania
  volieb (t.j. najskôr 16. 8. 2023) voličovi hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho
  vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.
  Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom
  okrsku.
  Bližšie informácie o možnosti vydania hlasovacieho preukazu sú uverejnené na
  webovom sídle Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-preukaz
  VI
  Voľba poštou
  Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a volič, ktorý má trvalý
  pobyt na území Slovenskej republiky a v čase volieb sa zdržiava mimo jej územia, môže
  požiadať najneskôr 52 dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 9. 8. 2023)
  Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky o voľbu poštou, a to elektronicky
  (prostredníctvom služieb informačného systému pre voľbu poštou alebo prostredníctvom
  ústredného portálu verejnej správy) alebo v listinnej podobe.
  Bližšie informácie o voľbe poštou sú uverejnené na webovom sídle Ministerstva vnútra
  Slovenskej republiky www.minv.sk/?nr23-posta
  * * *
  Informácie k voľbám do Národnej rady Slovenskej republiky sú uverejnené na webovom sídle
  Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
  www.minv.sk/?volby-nrsr
Zdieľanie