Projekt „NAPOJME SA“

VVS, a. s. dňom 10.6.2019 zahájila realizáciu nového projektu „NAPOJME SA“,

ktorého predmetom má byť realizácia vodovodných prípojok v území skupinového vodovodu obcí údolia Kaňapty.

Za  účelom podania žiadosti o realizáciu vodovodnej prípojky je potrebné splniť nasledovné úkony zo strany vlastníka ( spoluvlastníka, príp. nájomcu ) nehnuteľnosti:

  1. Osobná návšteva v Zákazníckom centre našej spoločnosti na ul. Vysokoškolskej č.1 v Košiciach, pri ktorej prosíme predložiť občiansky preukaz

Úradné hodiny Košice: Po, Ut, Štv: 8.00 – 16.00 h; Str: 8.00 – 17.00 h; Pia: 7.00 – 12.00 h;

Presný termín návštevy prosíme dohodnúť na tel. číslach call centra: 055/7952 777 alebo 055/7984 777 ( v záujme vyhnúť sa dlhým čakacím dobám ).

Vyplnenie formulára – žiadosť o realizáciu vodovodnej prípojky ( vyplní pracovníčka Zákazníckeho centra ), ktorú žiadame doplniť o prílohy:

  1. Situáciu vodovodnej prípojky v mierke 1:200 (1:100) so zakreslením pripojeného  objektu aj s umiestnením vodomernej šachty, trasy vodovodnej prípojky, situovanie priľahlých objektov (studní, žúmp a pod. ).
  2. Parcelový snímok z pozemkovej evidencie v takom rozsahu, aby bolo možné identifikovať polohu nehnuteľnosti, ktorá bude napojená na verejný vodovod
  3. List vlastníctva – aktuálny ( stačí aj z internetu – Kataster portálu )
  4. Príp. ďalšie doklady – viď príloha
  5. Podpísanie Zmluvy na odber vody

Informácie o projekte nájdete aj na našej internetovej stránke www.vodarne.eu/zákaznícka zóna.

Termín trvania akcie a možnosti predkladania žiadostí o pripojenie bol stanovený od 10.6.2019 do 31.7.2019.

Realizácia prípojok bude prebiehať v tomto roku postupne v závislosti od počtu podaných žiadostí a kapacitných možností VVS, a. s.

V prípade nejasností ma môžete kontaktovať, príp. si môžeme dohodnúť stretnutie na jednom z Obecných úradov.

Nepripojené nehnuteľnosti – Cestice:

Cestice-EU-VP_

Súbor PDF

Informačný leták VVS:

napojme-sa-a5-0619

Súbor PDF

 

 

Zdieľanie