Všeobecne záväzné nariadenie Obce Cestice (15.12.2023)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Cestice

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Cestice o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Cestice

vzn-15122023

Stiahnuť PDF súbor

Zdieľanie