Všeobecne záväzné nariadenie Obce Cestice (návrh)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Cestice (návrh)

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Cestice o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad na území obce Cestice (návrh)

vzn_odpad-navrh

Stiahnuť PDF súbor

Zdieľanie