Zápis žiakov do prvého ročníka na školský rok 2020/2021

Hľadáte tú správnu školu pre vaše dieťa?

Vážení rodičia budúcich prvákov!

     Každý rok v septembri zasadnú prvýkrát do školských lavíc tisíce prvákov. Je to pre nich ale aj pre Vás – rodičov – veľká zmena, s ktorou sa musíte vysporiadať. Určite chcete, aby ste tento dôležitý medzník v živote Vášho dieťaťa zvládli čo najlepšie. A preto Vám odporúčame práve našu školu  ZŠ – Alapiskola Cestice – kde vládne priateľská atmosféra, otvorenosť vo vzťahu k našim žiakom a ich rodičom, veľká trpezlivosť s našimi prvákmi, ale zároveň kladieme dôraz na zážitkové, kvalitné a moderné vzdelávanie, digitálne učivo a najnovšie technológie, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou všetkých našich vyučovacích predmetov (interaktívna tabuľa, využívanie počítačov vo vyučovaní…).

Na zápis sa musia dostaviť deti, ktoré  do 31. 08. 2020 dovŕšia šiesty rok veku, ako i deti, ktorým bol odložený začiatok povinnej školskej dochádzky. Rodičia môžu požiadať o predčasné zaškolenie dieťaťa.

Do vyučovania v 1. ročníku zaraďujeme:

 • vyučovanie anglického jazyka
 • informatiku.

Organizujeme:

 • kurz plávania
 • školu v prírode
 • besedy
 • exkurzie a množstvo ďalších.

Čo treba priniesť po zápise ?

Pri kontrole údajov po zápise zákonný zástupca dieťaťa povinne predloží:

 • občiansky preukaz zákonného zástupcu
 • rodný list dieťaťa
 • podľa potreby doklad o zdravotnom postihnutí dieťaťa
 • Zákonný zástupca dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami doloží vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie do vydania rozhodnutia o prijatí dieťaťa do základnej školy , najneskôr do 15. júna 2020.
 • Ak zákonný zástupca požiada o odklad začiatku plnenia povinnej školskej dochádzky, súčasť žiadosti zákonného zástupcu, ktorým je odporučenie všeobecného lekára pre deti a dorast a odporučenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie sa nebude pri zápise vyžadovať, ale zákonný zástupca ich doručí dodatočne, najneskôr do štyroch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.
 • Zákonný zástupca dieťaťa v prípade záujmu odovzdá záväznú prihlášku na stravovanie v školskej jedálni písomnou formou vyplnením prihlášky zverejnenej na webovom sídle školy do dvoch týždňov od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania a odovzdá ju osobne podľa pokynov, podľa ktorých budú všetci zákonní zástupcovia do školy predvolaní kvôli overeniu údajov.

Na zápis žiakov do prvého ročníka na školský rok 2020/2021 je potrebné vyplniť online

elektronickú prihlášku 20.4.2020.

Zdieľanie